Quyền và nghĩa vụ cơ bản của nhà đầu tư chứng khoán

Quyền và nghĩa vụ cơ bản của nhà đầu tư chứng khoán

Quyền và nghĩa vụ cơ bản của nhà đầu tư chứng khoán
Quyền và nghĩa vụ cơ bản của nhà đầu tư chứng khoán

Pháp luật không đề ra những điều kiện cụ thể nào đối với nhà đầu tư. Tuy nhiên, theo bản chất quan hệ dân sự trong hoạt động đầu tư chứng khoán, nhà đầu tư phải có những điều kiện sau đây:
+  Có đủ năng lực hành vi dân sự;
+ Có điều kiện về tài chính để tham gia đầu tư (nhà đầu tư chứng khoán thì không yêu cầu số tiền tối thiểu nhưng nếu thành lập công ty đầu tư chứng khoán thì vốn tối thiểu phải là 50 tỷ đồng)
+  Không bị pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấm tiến hành đầu tư chứng khoán.
+ Nếu hành nghề chứng khoán (môi giới chứng khoán, phân tích tài chính, quản lý quỹ) trong công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán thì  bắt buộc có chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Trường hợp chỉ mua bán chứng khoán thông thường thì không cần có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Quyền cơ bản của nhà đầu tư chứng khoán

  • Được hưởng những lợi tức phát sinh từ chứng khoán do nhà phát hành chi trả. Đối với chứng khoán nợ, nhà đầu tư được nhận thanh toán cả gốc và lãi khi chứng khoán đến hạn thanh toán;
  • Được thực hiện các giao dịch liên quan đến chứng khoán như: mua, bán, tặng cho, thừa kế, cầm cố theo quy định của pháp luật;
  • Được thực hiện quyền quản lý công ty cổ phần theo quy định của pháp luật, nếu chứng khoán là cổ phiếu....

Nghĩa vụ cơ bản của nhà đầu tư chứng khoán:

  • Chấp hành quyết định của Đại hội nhà đầu tư­;
  • Thanh toán đủ tiền mua chứng chỉ quỹ;
  •  Các nghĩa vụ khác quy định tại Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán.

Bạn đọc tìm hiểu thêm các thông tin về chứng khoán và thị trường chứng khoán do Lapnghiep.Net biên tập tại đây

Mời quý bạn đọc theo dõi thêm các thông tin về đầu tư tại đây do Lapnghiep.Net tổng hợp
**

Comments