Phân đoạn thị trường là gì? Các nhóm tiêu thức phân đoạn thị trường

Phân đoạn thị trường là gì? 

Phân đoạn thị trường là gì? Các nhóm  tiêu thức phân đoạn thị trường
Phân đoạn thị trường là gì? Các nhóm  tiêu thức phân đoạn thị trường


Khái niệm phân đoạn thị trường: Phân đoạn thị trường là việc căn cứ vào mục đích nghiên cứu và các tiêu thức cụ thể để phân chia thị trường hay phân chia khách hàng vào các đoạn phân biệt và đồng nhất với nhau (khác biệt giữa các đoạn và đồng nhất trong một đoạn). Người ta gọi phân đoạn thị trường là quá trình phân chia đối tượng tiêu dùng thành nhóm, trên cơ sở những điểm khác biệt nhu cầu, tính cách hay hành vi.

Các nhóm tiêu thức phân đoạn thị trường

Các nhóm tiêu thức phân đoạn thị trường bao gồm:
  • Nhân khẩu học: tuổi, giới tính, quy mô gđ, thu nhập
  • Địa dư: vùng miền, tp, quận, huyện..
  • Phác đồ tâm lí: tầng lớp xh, cách sống và đặc tính, nhân cách
  • Hành vi ứng xử: sự hiểu biết, ý niệm, lợi ích, niềm tin

Các yêu cầu trong phân đoạn thị trường:

  • Có sự khác nhau về nhu cầu giữa các nhóm khách hàng khác nhau.
  • Phải đo lường được về quy mô và hiệu quả kinh doanh của đoạn thị trường
  • Doanh nghiệp có thể nhận biết được đoạn thị trường đó để phục vụ
  • Nhu cầu của khách hàng trong đoạn thị trường phải đồng nhất, quy mô đủ lớn, có khả năng sinh lời khi cung cấp sản phẩm riêng cho đoạn thị trường đó
  • Doanh nghiệp phải đủ nguồn lực để thực hiện chương trình Marketing riêng cho từng đoạn thị trường.

Xem thêm các cách lập kế hoạch triển khai công việc hiệu quả

Comments